mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Opis strony konkursowej, np. opis procedur przyjmowania zgłoszeń, wyboru kandydatów itp.

Konkurs: Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.06.2020, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.06.2020, 15:30
Organizator: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lubartów, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Warunki pracy:

 • praca biurowa w siedzibie urzędu
 • praca poza siedzibą urzędu ( czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie )
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, przyrządów pomiarowych , samochodu służbowego
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • praca na wysokości, w narażeniu na niekorzystne czynniki atmosferyczne i stres
 • siedziba urzędu w budynku nie przystosowanym do wymogów osób niepełnosprawnych
 • praca wymagająca co najmniej dobrej sprawności psychoruchowej.

Zakres zadań:

 • prowadzenie oględzin i kontroli w zakresie właściwości PINB dot. przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB
 • przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu właściwości nadzoru budowlanego
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozpoczęcia i zakończenia procesu budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymaganie niezbędne:

 • wykształcenie średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w budownictwie / w obszarze związanym z budownictwem
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu WORD i EXCEL
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie i w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej ( nadzór budowlany, administracja architektoniczno – budowlana )
 • dyspozycyjność i komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 15 czerwca 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
Ul. Szaniawskiego 64
21 - 100 Lubartów

Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów e-mail: pinb.lubartow@poczta.fm tel. 81 8545445
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.pinb.lubartow@poczta.fm tel. 81 8545445
 • Cel przetwarzania danych:
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe gromadzone w trakcie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia. Brak powiadomienia będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie czytelnie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia …..”
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Kandydat/ Kandydatka który wygra konkurs przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu dodatkowego zatrudnienia ( członek korpusu służby cywilnej nie może bez zgody przełożonego wykonywać czynności lub zajęć, które są sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej; nie może także realizować zadań, które podważają zaufanie do służby cywilnej).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 0 – 81 ) 854 54 45.

Wzory oświadczeń:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Opublikowano dnia: 02.06.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 31.07.2008
Dokument oglądany razy: 14 062
Opublikował: Artur Pytka
Publikacja dnia: 31.07.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl