mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności

Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy (art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane):

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje wymienione w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. ).


Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy :

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  5. stosowania wyrobów budowlanych;
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.


Organy nadzoru budowlanego :

 1. Kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 2. Przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
 3. Mają prawo wstępu:
  1. do obiektu budowlanego,
  2. na teren:
               a) budowy,
               b) zakładu pracy.
 4. Przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
  1. związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
  2. świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
 5. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.


Do zadań organów nadzoru budowlanego należy :

 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.


Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

 1. Bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 2. Prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82 b ust.1 pkt 2.
 3. Prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 4. Prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.


Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

 1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.


Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

 1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
 2. sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 6 252
Opublikował: Paw Kiełbowicz
Publikacja dnia: 06.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl