mapa strony   |   kontakt   |

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pinb.powiatlubartowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.10.2008
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 01.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC i zdjęcia opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów.

Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono dnia: 23.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności ( osoba kontaktowa ): Paweł Kiełbowicz
e-mail osoby kontaktowej: kancelaria@lubartow.pinb.gov.pl
nr telefonu osoby kontaktowej: 81 854 54 45

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Paweł Kiełbowicz. Kontaktować można się przez:

 • adres e-mail: kancelaria@lubartow.pinb.gov.pl,
 • elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /pinb_lubartow/SkrytkaESP
 • telefonicznie: nr te. 81 854 54 45
 • pisemnie na adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

W tytule wiadomości prosimy wskazać: „dostępność cyfrowa”.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie
- wskazanie strony internetowej lub aplikacji, której żądanie dotyczy
- sposób kontaktu - sposób przedstawienie informacji – w przypadku potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie sposobu lub terminu nie jest możliwe, urząd niezwłocznie powiadomi wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie realizacji żądania (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem).
Podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Po wyczerpaniu procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
Siedziba urzędu znajduje się na parterze, w budynku piętrowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie przy ulicy Szaniawskiego w Lubartowie (w pobliżu skrzyżowania z ul. Moniuszki). Wejście do siedziby Inspektoratu znajduje się od strony północnej (od strony parkingu).
Siedziba Inspektoratu jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną umieszczoną obok wejścia do budynku.
W bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych do siedziby znajdują się miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (parking PUP w Lubartowie).
Wejście do siedziby wymaga pokonania 7 stopni schodowych. Brak ułatwienia dostępu poprzez podjazd lub windę.
W siedzibie PINB w Lubartowie brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie w tym samym budynku).
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie zapewnia kontakt:

 • telefoniczny: 81 854 54 45,
 • fax: 81 855 30 11,
 • korespondencyjny: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: kancelaria@lubartow.pinb.gov.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pinb_lubartow/SkrytkaESP

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa interesantów: w Kancelarii ogólnej lub pomieszczeniach biurowych Inspektoratu.
Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną wszelką możliwą pomoc w kontakcie z PINB w Lubartowie. Obsługa osób niepełnosprawnych przez sygnalizację przywoławczą – kontakt telefoniczny.
Brak możliwości bieżącej obsługi przez tłumacza języka migowego.
W celu umówienia wizyty na miejscu i skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić wniosek co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w PINB. Wniosek można złożyć pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z krótkim opisem sprawy, której będzie dotyczyło spotkanie. Usługa jest bezpłatna dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępność cyfrowa

Adres strony internetowej: www. pinb.powiatlubartowski.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC i zdjęcia opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów.

Aplikacje mobilne

Inspektorat nie posiada aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Kiełbowicz
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 785
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 03.01.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl