mapa strony   |   kontakt   |

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Zgodnie z art. 55.1 prawa budowlanego, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1. na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX; - o których mowa w załączniku do ustawy;

2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4.

Formularze:

Druki zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku realizowanego w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

  1. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  2. Oświadczenie kierownika budowy dot. realizacji obiektu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  3. Oświadczenie o braku uwag i sprzeciwu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))


Druki zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku realizowanego w oparciu o projekt budowlany (zawierający projekt techniczny), sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

  1. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17 nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych) (wzór prawnie obowiązujący) -> pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  2. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) (wzór prawnie obowiązujący) -> pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  3. Załącznik nr 1 do wniosku o pozwolenie na użytkowanie -> pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  4. Oświadczenie kierownika budowy dot. realizacji obiektu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  5. Oświadczenie o braku uwag i sprzeciwu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))

Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów, wymienionych w art. 56 prawa budowlanego.

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego ( art. 57 ust. 7 prawa budowlanego ).

Podstawa prawna:
Art. 55 ust. 1 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 6 240
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 25.04.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl