mapa strony   |   kontakt   |

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Zgodnie z art. 54 prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Formularze:

Druki zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy realizowanego w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

  1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy - > pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  2. Oświadczenie kierownika budowy dot. realizacji obiektu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf)


Druki zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy realizowanego w oparciu o projekt budowlany (zawierający projekt techniczny), sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

  1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych) (wzór prawnie obowiązujący) - > pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) (wzór prawnie obowiązujący) - > pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  3. Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zakończeniu budowy -> pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  4. Oświadczenie kierownika budowy dot. realizacji obiektu -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf)

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego ( art. 57 ust. 7 prawa budowlanego ).

Podstawa prawna:
Art. 54 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 13 575
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 25.04.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl