mapa strony   |   kontakt   |

RODO

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.04.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie.

 2. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować:
 3. - listownie pod wskazany powyżej adres,
  - mailowo na adres: pinb.lubartow@poczta.fm
  Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować:
  - mailowo na adres: iod.pinb.lubartow@poczta.fm

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo budowlane i dla realizacji umów.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody właściciela danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji lub w innych terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 8. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

 9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 12. - dostępu do swoich danych osobowych,
  - ich sprostowania,
  - ograniczenia ich przetwarzania,
  - usunięcia,
  - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu.

 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 14. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

 15. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Kiełbowicz
Dokument z dnia: 01.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 177
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 02.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl