mapa strony   |   kontakt   |

Komunikat - Zima 2014/2015

Wiadomość usunięta dnia 22.12.2014
powód: Duplikat
22.12.2014, 12:17

Lubartów, dnia 20 listopada 2014 roku

Znak: PINB 0910/09-01/2014

Właściciele / zarządcy
obiektów budowlanych


K O M U N I K A T

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom / zarządcom obiektów budowlanych, że winni dokonywać w sezonie zimowym – 2014 / 2015 obowiązkowych kontroli okresowych oraz na bieżąco usuwać nieprawidłowości, mogące spowodować zagrożenia w związku z pojawiającymi się przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska spowodowanego złym stanem technicznym urządzeń grzewczych, przewodów (tj. dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Do podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców w szczególności należy dbałość o należyty stan techniczny budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektów budowlanych przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania połaci dachowych oraz elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawą wykonywać okresowe kontrole, ze zwróceniem szczególnej uwagi w stosunku do obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach, w których może przebywać znaczna liczba osób (np. hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych, basenów, hal wystawowych i handlowych, magazynowo – produkcyjnych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem. Ponadto winni wykonywać kontrole drożności przewodów kominowych i stanu technicznego dróg ewakuacyjnych.

Ponadto należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego też muszą być one prowadzone ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Należy również wskazać, że kto nie zapewnia okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). A kto niewłaściwe utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ww. ustawy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z podstawowymi wymaganiami o czym stanowi art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy, dotyczącymi m. in.:
● bezpieczeństwa konstrukcji,
● bezpieczeństwa pożarowego,
● bezpieczeństwa użytkowania,

W związku z powyższym, w celu uniknięcia ww. zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o należyte spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie

mgr inż. Alina Sawicka

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 132
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 22.12.2014, 12:17
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl