mapa strony   |   kontakt   |

Komunikat

05.12.2022, 11:14

Lubartów, dnia 21 listopada 2022 roku

Znak: PINB 0910/07-01/2022

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego 2022/2023.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych.

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie należy wskazać, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Ponadto należy poinformować, że do głównych obowiązków właścicieli i zarządców, należy dbałość o należyty stan techniczny budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektów budowlanych przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania połaci dachowych oraz elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. obligują właścicieli i zarządców do wykonywania okresowych kontroli, ze zwróceniem szczególnej uwagi w stosunku do obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach, w których może przebywać znaczna liczba osób (np. hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych, basenów, hal wystawowych i handlowych, obiektów magazynowo – produkcyjnych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem.

Ponadto należy pamiętać, iż niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego też muszą być one prowadzone ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie

mgr inż. Michał Filipowicz

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 21
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 05.12.2022, 11:14
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl