mapa strony   |   kontakt   |

Komunikat

13.06.2022, 13:47

Lubartów, dnia 10 czerwca 2022 roku

Znak: PINB 0910/03-01/2022

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu letniego 2022.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 (tj. obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

W myśl art. 3 pkt 4 lit. c ww. ustawy – obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Ponadto przypominam, że zgodnie z dyspozycją art. 91a ww. ustawy – kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.


Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lubartowie
mgr inż. Michał Filipowicz

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 97
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 13.06.2022, 13:47
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl