Rozpoczęcie robót

Wersja archiwalna z dnia 27.04.2021

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych / rozbiórki -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki / robót budowlanych -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego -> pobierz (doc) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf))
  4. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora.
  6. Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego -> pobierz (docx) (plik w formacie pdf -> pobierz (pdf)) (Dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny - art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane)

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 4 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Podpisał: Artur Pytka
Dokument z dnia: 13.10.2008
Dokument oglądany razy: 8 788
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 27.04.2021
 
wydruk z dnia: 22.03.2023 // pinb.powiatlubartowski.pl