Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pinb.powiatlubartowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.10.2008
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 01.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono dnia: 23.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności ( osoba kontaktowa ): Paweł Kiełbowicz
e-mail osoby kontaktowej: pinb.lubartow@poczta.fm
nr telefonu osoby kontaktowej: 81 854 54 45

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Paweł Kiełbowicz. Kontaktować można się przez:

W tytule wiadomości prosimy wskazać: „dostępność cyfrowa”.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie
- wskazanie strony internetowej lub aplikacji, której żądanie dotyczy
- sposób kontaktu - sposób przedstawienie informacji – w przypadku potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie sposobu lub terminu nie jest możliwe, urząd niezwłocznie powiadomi wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie realizacji żądania (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem).
Podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Po wyczerpaniu procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
Siedziba urzędu znajduje się na parterze, w budynku piętrowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie przy ulicy Szaniawskiego w Lubartowie (w pobliżu skrzyżowania z ul. Moniuszki). Wejście do siedziby Inspektoratu znajduje się od strony północnej (od strony parkingu).
Siedziba Inspektoratu jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną umieszczoną obok wejścia do budynku.
W bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych do siedziby znajdują się miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (parking PUP w Lubartowie).
Wejście do siedziby wymaga pokonania 7 stopni schodowych. Brak ułatwienia dostępu poprzez podjazd lub windę.
W siedzibie PINB w Lubartowie brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie w tym samym budynku).
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie zapewnia kontakt:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa interesantów: w Kancelarii ogólnej lub pomieszczeniach biurowych Inspektoratu.
Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną wszelką możliwą pomoc w kontakcie z PINB w Lubartowie. Obsługa osób niepełnosprawnych przez sygnalizację przywoławczą – kontakt telefoniczny.
Brak możliwości bieżącej obsługi przez tłumacza języka migowego.
W celu umówienia wizyty na miejscu i skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić wniosek co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w PINB. Wniosek można złożyć pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z krótkim opisem sprawy, której będzie dotyczyło spotkanie. Usługa jest bezpłatna dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępność cyfrowa

Adres strony internetowej: www. pinb.powiatlubartowski.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Aplikacje mobilne

Inspektorat nie posiada aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Podpisał: Paweł Kiełbowicz
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 791
Opublikował: Paweł Kiełbowicz
Publikacja dnia: 29.03.2021
 
wydruk z dnia: 2.10.2022 // pinb.powiatlubartowski.pl